Документи

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ  УСТАНОВАМА

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (пдф)    ЛИНК   пдф-ћирилица

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник o мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује

Правилник о раду

Правилник о условима и поступку напредовања ученика

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

ПОСЛОВНИЦИ

ОСТАЛА АКТА ШКОЛЕ

Школски програм Музичке школе Петар Кранчевић

СТАТУТ

ОБРАСЦИ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Mолба за убрзано напредовање

Молба за признавање оцена – ОШ

МОЛБА – формулар

ЛЕТОПИС

Летопис МШ Петар Кранчевић 2018-19