Подручја рада

Музичка школа „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровиции пружа могућност школовања на следећим подручјима рада:

Подручју рада: Kултура, уметност и јавно информисање на три нивоа: предшколско, основно и средње музичко образовање.

Предшколско музичко образовање

Припремни разред

Основно музичко образовање које се реализује у два образовна циклуса обухвата:

Основно музичко образовање у двогодишњем трајању

Основно музичко образовање у четворогодишњем трајању

Основно музичко образовање у шестогодишњем трајању

Средње музичко образовање школује три образовна профила:

Музички извођач – класичне музике

Музички извођач – традиционално певање и традиционално свирање

Музички сарадник – Теоретичар

Припремни разред

Узрасна група

Трајање часа Недељни фонд Годишњи фонд

Припремни разред

45

2

70

У први разред музичког школовања може да се упише ученик млађи од девет, четворогодишњег – млађи од једанаест и двогодишњег – старији од четрнаест година.

У први разред одсека за контрабас и удараљке може да се упише ученик млађи од петнаест година.

У први разред музичког школовања може да се упише и ученик старији него што је прописано уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Настава у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента и соло певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, хора, оркестра и камерне музике).

Разред у групној настави солфеђа и теорије музике може да има највише десет, оркестар тридесет, хор педесет, а камерни ансамбл три ученика.

Час индивидуалне наставе у првом циклусу шестогодишњег, четворогодишњег и двогодишњег школовања траје 30 минута.

Час упоредног клавира за ученике соло певања траје 45 минута.

Часови групне наставе и сви остали часови трају по 45 минута.

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Обавезни одсек – одсек за класичну музику:

Шестогодишње школовање садржи програм образовања за ученике следећих инструмената: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура клавир, хармоника и флаута.

Четворогодишње школовање садржи програм образовања за ученике следећих инструмената: контрабас, кларинет, саксофон, труба, удараљке.

Двогодишње школовање садржи програм образовања за ученике соло певања.

Изборни одсек – народна музика (инструмент хармоника):

Разлог за пружањем таквих могућности јесте све чешће интересовање ученика за другим врстама музике, односно њихово познавање бар у основним потезима. Обзиром да се клима у друштву мења и да смо као школа која није обавезна, принуђени да пронађемо начин како би  се ученици заинтересовали за бављење музиком без обзира на припадност одрђеној врсти, јер музика може само допринети у одрастању и  формирању личности.

Ученици изборног одсека имају два часа наставе главног предмета на Одсеку за класичну музику и један час наставе на изборном одсеку за који се определе.

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Kултура, уметност и јавно информисање

ОБРАЗОВАНИ ПРОФИЛИ:

  • МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
  • МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ
  • МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

Организација рада

ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК: Главни предмет ИНСТРУМЕНТ (виолина, виола, виолончело, контрабас, флаута, кларинет, саксофон, труба, удараљке, клавир, хармоника, гитара, тамбура) односно СОЛО ПЕВАЊЕ, ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ или ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ.

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК:  Главни предмет је СОЛФЕЂО.