Документи

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ  УСТАНОВАМА

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У ДЕЛУ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (пдф)    ЛИНК   пдф-ћирилица

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу-2020-21 (пдф)

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник o мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује

Правилник о раду

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о условима и поступку напредовања ученика

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правила понашања – 2024.

Правилник о употреби мобилног телефона и других уређаја

ПОСЛОВНИЦИ

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

ОСТАЛА АКТА ШКОЛЕ

Школски програм Музичке школе Петар Кранчевић-2016-2020

Школски програм Музичке школе Петар Кранчевић – 2020-24

СТАТУТ

Информатор о раду Музичке школе – Петар Кранчевић – Сремска Митровица

ОБРАСЦИ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Пријава за упис у музичку школу – ВОРД

Пријава за упис у музичку школу – ПДФ

Mолба за убрзано напредовање ВОРД   Mолба за убрзано напредовање ПДФ

Молба за признавање оцена ВОРД   Молба за признавање оцена ПДФ

МОЛБА – формулар – ВОРД   МОЛБА – формулар – ПДФ

Пријава испита образац ворд  Пријава испита образац пдф

Поступак за издавање дупликата јавних исправа које издају основне и средње школе – ворд

Поступак за издавање дупликата јавних исправа које издају основне и средње школе – пдф

ЛЕТОПИС

Летопис МШ Петар Кранчевић 2018-19

Летопис МШ Петар Кранчевић 2019-20

Летопис МШ Петар Кранчевић 2021-22

Летопис МШ Петар Кранчевић 2022-23

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/20 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/20 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлукa о додели уговора о јавној набавци ЈНМВ бр. 2/20, за набавку радова „Радови на инвестиционом одржавању крова објекта школе“

Извештај о стручној оцени понуда   страна 2

Уговор

Обавештење о закљученом уговору