Подручја рада

Музичка школа „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровиции пружа могућност школовања на следећим подручјима рада:

Подручју рада: Kултура, уметност и јавно информисање на три нивоа: предшколско, основно и средње музичко образовање.

Предшколско музичко образовање

Припремни разред

Основно музичко образовање које се реализује у два образовна циклуса обухвата:

Основно музичко образовање у четворогодишњем трајању

Основно музичко образовање у шестогодишњем трајању

Средње музичко образовање школује два образовна профила:

Музички извођач класичне музике

Музички сарадник

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од шест година и четири године у зависности од врсте инструмента, у два образовна циклуса.

Школа може да организује програм наставе и учења за припремни разред, за ученике млађег узраста.

Ученик који се истиче способностима и знањем може да стекне основно музичко образовање и васпитање у року краћем од прописаног планом и програмом наставе и учења.

У први разред основне музичке школе за инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура E‐прим, тамбура А‐бас прим, клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик од 9 година и млађи.

У први разред основне музичке школе за инструменте: кларинет, саксофон, труба, удараљке и контрабас, може да се упише ученик од 11 година и млађи.

У први разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Програм наставе и учења у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента и соло певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, оркестра, хора и камерне музике).

Група у програму наставе и учења за припремни разред може да има од 12–16 ученика.

Група у програму наставе и учења за предмете: Солфеђо и Теорије музике може да има од 7–12 ученика, Оркестар од 12–30 ученика и Хор до 50 ученика. Када школа није у могућности да формира хор/оркестар онда формира камерни ансамбл у групи до 12 ученика.

У првом циклусу шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања час индивидуалне наставе и групног певања траје 30 минута. Час упоредног клавира за ученике соло певања траје 45 минута. Часови групне наставе трају по 45 минута.

У другом циклусу часови групне наставе и сви остали часови индивидуалне наставе трају 45 минута.

Програм наставе и учења у основној музичкој школи прилагођава се ученицима са сметњама и инвалидитетом, путем спровођењa мера индивидуализације (прилагођавањем простора и услова, метода рада, дидактичког материјала, начина давања инструкције и др., као и изменама садржаја активности, садржаја учења и исхода образовања и васпитања), односно припремом индивидуалног образовног плана, у складу са правилником којим се прописују ближа упутствима за остваривање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Обавезни одсек ‐ одсек за класичну музику:

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура E‐прим, тамбура А‐бас прим, клавир, хармоника, флаута, кларинет, саксофон, труба и удараљке.
У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се: контрабас и соло певање.

Поред наставе инструмента, односно певања, на Одсеку за класичну музику изучавају се: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор, камерна музика и упоредни клавир.

Изборни одсек – народна музика (инструмент хармоника):

Разлог за пружањем таквих могућности јесте све чешће интересовање ученика за другим врстама музике, односно њихово познавање бар у основним потезима. Обзиром да се клима у друштву мења и да смо као школа која није обавезна, принуђени да пронађемо начин како би се ученици заинтересовали за бављење музиком без обзира на припадност одређеној врсти, јер музика може само допринети у одрастању и формирању личности. Ученици изборног одсека имају два часа наставе главног предмета на Одсеку за класичну музику и један час наставе на изборном одсеку за који се определе.

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Kултура, уметност и јавно информисање

ОБРАЗОВАНИ ПРОФИЛИ:

  • МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
  • МУЗИЧКИ САРАДНИК

ОДСЕЦИ:

  • Одсек класичне музике
  • Одсек за музичку теорију

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ОДСЕЦИМА:

  • Одсек класичне музике: Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Саксофон, Труба, Удараљке, Клавир, Хармоника, Гитара, Тамбура, Мандолина или Соло певање.
  • Одсек за музичку теорију – Солфеђо/Хармонија